تبلیغات
جامعه شناسی - سوالات مفهومی درس روان شناسی

:درباره وبلاگ

:آرشیو

:پیوندهای روزانه

:نویسندگان

:آخرین پستها

:ابر برچسبها

آماروبلاگ

دوشنبه 16 آبان 1390-08:30 ب.ظ  1 – روان شناسی در چه سالی به عنوان روان شناسی تجربی شناخته شد؟

در سال 1879 میلادی    2 – علم روان شناسی چیست؟

روان شناسی علمی است كه می كوشد با طرح مفاهیمی نسبتاً ساده و بدون واسطه كه انجام آزمایش تجربی آنها امكانپذیر باشد و یا قابلیت بررسی با روش های تحقیق علمی را داشته باشند، به این خواسته جامه ی عمل بپوشانند.    3 – روان شناسی علمی با روان شناسی غیرعلمی چه تفاوتی دارد؟

در حقیقت این دو روان شناسی را ویژگی «علمی بودن» جدا می كند.    4 – علم تجربی چه دانشی است؟

دانشی است كه درستی و نادرستی آن در گرو قضاوت و یا داوری تجربی است.    5 – فرضیه را تعریف كنید؟

فرضیه ادعایی درباره پدیده های عالم است كه می خواهد پدیده ای را بر اساس روش علمی تأیید كند. بنابراین باید گفت كه فرضیه های علمی تجربه پذیرند.    6 – چگونه می توان با آزمایش روی افراد یك فرضیه را رد یا تأیید كرد (مثال بزنید)

به عنوان مثال می توانیم با بیان یك آزمایش كه گروهی از كودكان كه قبلاً كارتون های خشونت بار تماشا كرده باشند و گروهی دیگر از كودكان كه این كارتونهای خشونت بار را ندیده باشند. یك فرضیه را رد یا اثبات می كنیم.    7 – موضوع روان شناسی چیست؟

مطالعه ی علمی رفتار و فرآیندهای روانی است    8 – فعالیتهایی را كه یك روان شناس سعی دارد به آنها عمل كند نام ببرید؟

1. رفتار و فرآیندهای روانی را توصیف كند
2. رفتار و فرآیندهای روانی را توضیح دهد و تبیین كند
3. از طریق تبیین صحی رفتار و فرایندهای روانی امكان پیش بینی رفتار را فراهم كند
4. از طریق تبیین صحیح و پیش بینی درست رفتار را كنترل یا تنظیم كند.
   9 – پنج رویكرد روان شناسی چیست؟

1. رویكرد شناختی
2. رویكرد رفتاری
3. رویكرد روان كاوی
4. رویكرد پدیدار شناختی
5. رویكرد زیست شناختی
   10 – رویكردی كه بیش از هر چیز فعالیت های عصبی زیستی تأكید می كند چه نام دارد؟

رویكرد زیست شناختی    11- تفاوت دو رویكرد زیست شناختی و رفتاری چیست؟

در رویكرد زیست شناختی تأكید بر فعالیت های عصبی و زیستی است اما در رویكرد رفتاری تأكید بر عوامل محیطی در شكل گیری رفتار می باشد.    12 – شیوه رفتار درمانی در درمان اختلالات روانی چیست؟

از طریق كاربرد اصول یادگیری، درصدد حذف رفتار نامناسب است.    13 – پدیده هایی مانند ادراك، حافظه و تفكر و ... در كدام رویكرد مورد توجه واقع شده اند؟

رویكرد شناختی در این رویكرد محیط درونی به عنوان واسطه ی بین محرك بیرونی و رفتار عمل می كند و معمولاً قابل مشاهده ی مستقیم نیست. پدیده های ذكر شده در سؤال واقعیت هایی هستند كه بدون توجه به آنها توصیف و تبیین رفتار و فرآیندهای روانی، امكان پذیر نمی باشد.    14 – تفاوت سطح هوشیار و ناهوشیار چیست؟

سطح هوشیار قسمت محدودتری از فضای روانی را تشكیل می دهد و در هر لحظه امكان آگاهی و دسترسی به آنها وجود دارد. اما سطح ناهوشیار، قسمت وسیعی از این فضا را در اختیار دارد كه شامل باورها، ترس ها و خواست هایی است كه خود شخص از وجود آن ها آگاه نیست ولی در هر حال بر رفتار او تأثیر ی گذارند.

15 – بر اساس دیدگاه پدیدار شناختی انسان چگونه موجودی است؟
آزاد و انتخاب گر است و توانایی رشد خود شكوفایی دارد

16 – مطالعات توصیفی شامل چه مواردی است ، نام ببرید؟
مطالعه ی موردی زمینه یابی و مشاهده ی طبیعی

17 – در چه زمانی می گوئیم میان تغییرات دو خصیصه همبستگی وجود دارد؟
زمانیكه بتوانیم نشان دهیم كه تغییرات یك خصیصه یا رفتار با تغییرات یك خصیصه یا رفتار دیگر همراه است.

18 – همبستگی 0و 1- و 1+ به چه معنایی است؟
0 یعنی عدم همبستگی . همبستگی كمتر از 0 تا 1- همبستگی منفی است و همبستگی بیشتر از 0 تا 1+ همبستگی مثبت است.

19 – میان همبستگی مثبت و منفی چه تفاوتی وجود دارد؟
در همبستگی مثبت میان دو متغیر ارتباط مستقیم وجود دارد. یعنی با افزایش یكی ، دیگری افزایش و با كاهش یكی، دیگری كاهش می یابد. اما در همبستگی منفی ارتباط بر عكس است یعنی با افزایش یك متغیر متغیر دیگر كاهش می یابد و برعكس با كاهش یك متغیر آن دیگری افزایش می یابد.

20- مفهوم متغیر چیست؟
متغیر به ویژگی یا صفتی گفته می شود كه مقدارهای گوناگون داشته باشد.

21 – هدف از انجام تحقیقات كاربردی چیست؟
هدف استفاده ی علمی از یافته های روان شناسی در زندگی روزمره است

22 – حوزه های روان شناسی را نام ببرید؟
1. روان شناسی بالینی
2. روان شناسی آموزشگاهی و تربیتی
3. روان شناسی صنعتی و سازمانی

23 – وظیفه روان شناسان تربیتی چیست؟
روان شناسانی تربیتی در پی استفاده از اصول روان شناسی در امر آموزش پرورش هستند . آنها درصدد پیدا كردن راههای مناسب برای تطابق هرچه بیشتر خصوصیات روان شناختی دانش آموزان با مواد آموزشی و برنامه های آموزشی هستند.
 
تاریخ آخرین ویرایش:- -