تبلیغات
جامعه شناسی - سوالات مفهومی فصل سوم فرایندهای شناختی

:درباره وبلاگ

:آرشیو

:پیوندهای روزانه

:نویسندگان

:آخرین پستها

:ابر برچسبها

آماروبلاگ

دوشنبه 16 آبان 1390-08:39 ب.ظ1 – ادراك اطلاعات چیست؟

پس از آنكه اطلاعات گوناگون از طریق گیرنده ها به سیستم عصبی منتقل شد، نظام شناختی ما به ادراك این اطلاعات می پردازد. ادراك اطلاعات چیزی فراتر از دریافت ساده ی اطلاعات حسی، و به تفسیر و معنی دادن اطلاعات مربوط می شود.    2 – مرحله تبدیل اطلاعات و پردازش اطلاعات بینایی چیست؟

پس از مرحله پذیرش اطلاعات، گیرنده ها اطلاعات فیزیكی را به اطلاعات شیمیایی در سلول های عصبی تبدیل می كند كه به آن مرحله تبدیل اطلاعات می گویند.    3 – در كدام قسمت شبكیه اطلاعات بینایی دریافت می شوند؟

مخروط ها و میله ها    4 – وظیفه میله ها و مخروط ها چیست؟

میله ها در ارتباط با نور كم و مخروط ها حساس به رنگ و جزییات یك شیء عمل می كنند.    5 – كدام بخش از مغز، عمده ترین نقش را در ادراك به عهده دارد؟ توضیح دهید؟

قشر خاكستری، این قشر به دو نیم كره راست و چپ تقسیم می شود.    6 – اطلاعات مربوط به هر نیم كره چگونه به نیم كره دیگر منتقل می شود؟

به وسیله مجموعه ای از آكسون ها به نام جسم پنبه ای به نیم كره ی دیگر منتقل می شود.    7 – لوب های قشر خاكستری را نام ببرید:

1 . لوب پس سری
2. لوب آهیانه ای
3. لوب گیجگاهی
4. لوب پیشانی
   8 – عملكرد لوب گیجگاهی را توضیح دهید؟

در ناحیه گیجگاهی قرار دارد و نقش عمده ای در ادراك اطلاعات شنوایی دارد. قشر خاكستری گیجگاهی در ادراك بینایی( اشكال پیچیده مانند صورت افراد) و رفتارهای هیجانی و انگیزشی نیز نقش دارد.    9 – قشر خاكستری پیش پیشانی چه وظیفه ای برعهده دارد؟

در تكلم، ثبات ادراكی ، كنترل حركات ظریف و حافظه نقش مهمی را ایفا می كند.    10 – توجه به چند دسته تقسیم می شود؟

توجه انتخابی و توجه غیرانتخابی    11 –تفاوت میان توجه انتخابی و غیرانتخابی چیست؟

در توجه انتخابی ما چیزهایی را انتخاب می كنیم كه با انتظارات و توقعات ما هماهنگ باشند. اما محرك های دیگری هم هستند كه توجه ما را به خودشان جلب می كنند ولی با انتظارات و توقعات ما مطابقیت ندارند و معمولاً غیر منتظره اتفاق می افتد كه توجه غیرانتخابی نامیده می شوند.    12 – نظریه معروف به گلوگاه شناختی را توضیح دهید؟

در سیستم شناختی ما یك صافی وجود دارد كه به اطلاعات خاصی در هر زمان معین اجازه عبور می دهد. این صافی كه از آن به گلوگاه شناختی تعبیر شده است می تواند در همان مراحل اولیه از پردازش اطلاعات دیگر جلوگیری كند. یعنی تنها اطلاعات معینی اجازه ی عبور دریافت می كنند، در حالی كه اطلاعات و دیگر در همان مراحل ابتدایی از ورود به سیستم شناختی ما محروم می شوند.    13 – عوامل مؤثر در توجه تقسیم شده را نام ببرید؟

1. تشابه دو تكلیف
2. تمرین و مهارت
3. دشواری تكلیف
4. نوع پردازش
   14 – توضیح دهید تمرین و مهارت چه تأثیری در انجام تكلیف دارد؟

هر چقدر كه تمرین و مهارت بیشتری در امر تكلیف و فعل مورد نظر وجود داشته باشد. انجام آن در تكلیف به طور همزمان آسانتر است و بالعكس

15 – حافظه را تعریف كنید.
حافظه عنوانی است كه در مورد توانایی انسان برای یادگیری، یادآوری، نگهداری و استفاده از دانش و اطلاعات بكار برده می شود.

16 – فرآیند یادگیری در كدام مرحله از حافظه رخ می دهد؟
یادگیری در واقع مرحله اول حافظه است یعنی اكتساب و ثبت اطلاعات

17 – اولین كسی كه حافظه را به دو بخش تقسیم كرد كه بود و این تقسیم بندی را چه نامید؟
ویلیام جیمز، و حافظه اولیه و ثانویه

18 – دو حافظه اولیه و ثانویه را تعریف كنید:
حافظه ی اولیه حافظه ی خودآگاه، قابل دتسرسی و مربوط به زمان و مكان حاضر است. در حالیكه حافظه ثانویه به حافظه ی ناخودآگاه غیرقابل دسترس و مربوط به حوادث گذشته می باشد.

19 – سه مرحله اصلی در حافظه چیست؟
1 . مرحله رمز گردانی (یادگیری)
2. مرحله نگهداری
3. مرحله بازیابی

20 – عملكرد حافظه در چه صورتی بهتر خواهد بود؟
اگر در هنگام ثبت اطلاعات و یادگیری اطلاع فرد یا گیرنده از جریان یادگیری و نحوه بازیابی اطلاعات بیشتر باشد، عملكرد حافظه بهتر خواهد بود.

21 – اصل رمز گردانی اختصاصی به چه معنا است؟
هر اندازه شباهت بین مرحله یادگیری(رمزگردانی) و بازیابی(یادآوری) بیشتر باشد، عملكرد حافظه بهتر خواهد بود. این اصل به نام اصل زمینه هم معروف است.

22- صورت های مختلف بازیابی اطلاعات را نام ببرید.
الف . یادآوری آزاد
ب . یادآوری با كمك سرنخ
ج . بازشناسی

23 – از انواع یادگیری فعال یك مورد را مثال بزنید:
یكی از انواع یادگیری فعال به اجرا و عمل درآوردن اطلاعات (حافظه عملی ) در مقایسه با زمانی كه اطلاعات تنها به صورت كلامی (حافظه ی كلامی) خوانده یا تكرار می شود.

24 – سیستم های حافظه به چند دسته تقسیم می شوند؟
حافظه ی حسی، حافظه كوتاه مدت و حافظه بلند مدت

25- حافظه معنایی را تعریف كنید:
حافظه معنایی به دانش عمومی فرد گفته می شود كه مستقل از هویت شخصی فرد است. این اطلاعات دارای زمان و مكان مشخصی نیستند و بین افراد مختلف مشتركند

26 – هر یك از لوب های چهارگانه قشر خاكستری چه نقشی در حافظه ایفا می كنند؟
لوب آهیانه ای در حافظه كوتاه مدت و حافظه كاری لوب گیجگاهی در حافظه ی كلامی ( نیم كره چپ) و حافظه غیركلامی( نیم كره ی راست) لوب پیشانی نیز در حافظه ی زمانی ( ترتیب زمانی اتفاقاتی كه رخ داده است) و حافظه كلامی و حافظه غیركلامی و لوب پس سری در حافظه بینایی نقش دارند.

27 – چهار نظریه پرداز معروف زبان را نام ببرید؟
1. اسكینیر (تقلید و تقویت محیط)
2. چامسكی ( پدیده ی طبیعی و بیولوژیكی كه به طور ذاتی و فطری در انسان وجود دارد)
3. ویگوتسكی ( استقلال رشد زبان و تفكر از یكدیگر)
4. پیاژه (درون سازی و برون سازی و تعامل میان تفكر و زبان)

28 – اشكال زبان را براساس سلسله مراتب آن نام ببرید؟
1. شنیدن
2. گفتن
3. خواندن
4. نوشتن

29 – سیستم های درون داد زبان و برون داد زبان چیست؟
سیستم های درون داد (دریافت كننده) زبان و سیستم های برون داد (بیان كننده)
زبان . شنیدن و خواندن . مهارت های دریافتی یا درون داد هستند كه اطلاعات را وارد سیستم عصبی می كنند در حالی كه گفتن و نوشتن مهارت های بیانی یا برون داد هستند كه ایده ها و افكار را از مغز به بیرون ارسال می كنند.

30 – شنیدن چند گونه است؟
شنیدن حسی و شنیدن معنایی

31 – چهار اصل مهم در گفتن را ذكر كنید؟
كمیت ، كیفیت، ربط، رفتار

32 – در كدام بخش از برنامه ریزی تكلم ، اسم ، فعل و صفات مناسب انتخاب می شوند؟
در این مرحله كه طرح كلی نحوه ادای سخن و ساختار دستوری آن مشخص می شود. و اسم، فعل و صفات مناسب در آن تعیین می گردند، مرحله كاركردی نام دارد.

33 – ویژگیهای یك خواندن خوب را ذكر كنید؟
1. خواندن باید سلیس و روان باشد
2. خواندن یك فرآیند سازنده است.
3. خواندن باید راهبردی باشد.
4. خواندن به انگیزه نیاز دارد.

34 – خوانندگان مبتدی دو بخش اصلی را در خواندن باید از هم تشخیص بدهند، این دو بخش چیست؟
كلمه خوانی و مفهوم خوانی

35 – كلمات دیداری پایه را توضیح دهید؟
به كلماتی گفته می شوند كه بلافاصله و بدون هیچ تأملی و یا بدون نیاز به تحلیل بیشتری شناسایی می شوند.

36 – سه عنصر مهم مفهوم خوانی چیست؟
خواننده، متن مورد مطالعه و شرایط یا موقعیتی كه در آن خواندن روی می دهد.

37 – حركت چشم در پدیده ی خواندن چه نامیده می شوند؟
ساكادها كه همراه با دوره های كوتاهی به نام تثبیت و خیرگی می باشند.
38 – تفكر چه نقشی در فرآیند نوشتن دارد؟
تفكر در نوشتن نقش مهمی دارد، نویسنده می بایست به نوشته خود فكر كند، انتخاب كند و به سازماندهی مطالب خود بپردازد.

39 – دو مركز اصلی زبان در كدام ناحیه مغز قرار دارند؟
در نیم كره چپ و در ناحیه بروكا و ناحیه ورنیكه

40 – آسیب در ناحیه بروكا و ورنیكه چه اثراتی دارد؟
در ناحیه بروكا سخن گفتن را دشوار می سازد ولی فهم سخن دیگران را با دشواری رو به رو نمی سازد و آسیب در ناحیه ورنیكه حالت عكس دارد.
تاریخ آخرین ویرایش:- -