تبلیغات
جامعه شناسی - فعالیتهای درس علوم اجتماعی سال چهارم درس3و4و5

:درباره وبلاگ

:آرشیو

:پیوندهای روزانه

:نویسندگان

:آخرین پستها

:ابر برچسبها

آماروبلاگ

شنبه 6 اسفند 1390-07:55 ب.ظفکرکنید وپاسخ دهید  (صفحه 19)

 

علل ازدست رفتن سرزمین  امپراتوری ها :

 

1- مشکلات مالی : نیازروزافزون به منابع انسانی ومالی برای حفظ وگسترش امپراتوری وتجمل گرایی موجب نیاز مالی بیشتر واخذ مالیات زیادتر ازمردم می شد ودرنتیجه روندتوسعه ورشدرا متوقف می کرد .

 2- حمله خارجی : گاهی یک حمله خارجی روند افول امپراتوری را تسریع می نمود . هجوم اقوام بیگانه به قلمرو یک امپراتوری خصوصا این که این حمله هنگام ضعف آن امپراتوری باشد .مانند حمله اسکندر مقدونی درزمان داریوش سوم.

 3- امپراتوری ها ثروت هایی را که به دست می آوردند صرف ساختن کاخ ها وتجهیز بیشتر نیروی نظامی می کردند وبه صورت گنج در می آوردند ودرنتیجه انباشت سرمایه که موجب پیشرفت وتوسعه وگسترش قلمرو شود راازدست می دادند .

 4- واحدهای اجتماعی امپراتوری ها ازنظر اقتصادی تاحدزیادی خودبسنده بودند ووابستگی آنها به یکدیگر وحکومت کم بود  .

 

چرانظام جهانی کل قلمرو زمین رادربرگرفت ؟

 

1- بر خلاف واحدهای اجتماعی امپراتوری ها که ازنظر اقتصادی تاحدزیادی خودبسنده بودند ووابستگی آنها کم بود،واحدهای اجتماعی جدید به ویژه ازنظر اقتصادی خودکفا نیستند وبه جامعه بزرگتر وابسته هستند .

 2- پس ازادغام ووابستگی جوامع درزمینه اقتصادی درزمینه های سیاسی ،فرهنگی و...  نیز وابستگی ایجاد گردید.

 3- انباشت ثروت درجوامع اروپایی باعث رشد وگسترش صنعت وپس از آن افزایش جنگ افزار ها گردید وامکان تسلط بیشتر بر جوامع دیگررابرای آنها فراهم نمود .  

 

شکل های جهان گشایی :

 الف :امپراتوری ها

امپراتوری ها پس از گردآوری ارتش بزرگ وتجهیز نمودن آنها با سازوبرگ های مختلف نظامی  به امپراتوری ها ومناطق دیگر لشگر کشی می کردند ودرصورت امکان حاکمان آن ها راازبین برده ومدتی بر آنجا حکومت می کردند یاازجانب خودشان شخصی را به عنوان حاکم قرار می دادند .جهان گشایی ها از طریق رویارویی نظامی انجام می گرفت .

 

ب :دوره جدید

 

- پرهیز از رویارویی نظامی ولشگرکشی مستقیم به جوامع دیگر.استفاده ازحمله محدود نظامی یا تهدید به حمله نظامی .

- نفوذ  درامپراتوری ها به صورت اقتصادی ،سیاسی وفرهنگی ووابسته نمودن آنها به جامعه جهانی.

- استفاده از شکل های جدید استعمار ازجمله استعمار فرهنگی 

- ایجاد آشوب

- حتی ایجاد روابط مسالمت آمیز

 

  بررسی کنید  (صفحه 25)

 

 1- اگرقسمتی از یک درخت راجداکردی جلوحیات درخت رانگرفته ای ودرخت می تواند رشد ونمو داشته باشدولی اگرهمین درخت انگل وشته پیداکند رشداوبامانع مواجه می شود وکم کم ازبین می رود .قراردادهای تجاری همانند امتیازنفت دارسی یاگمرکات شمال موجب حضور بیگانه وتسلط آنها بر کلیه امور یک کشور می شود تا آن کشورراازبین ببرد .

 2- واگذاری امتیاز استخراج نفت درجنوب به انگلیسی ها تاثیر بیشتری دروابستگی داشت زیرا زمینه ساز حضور بیشتر انگلیسی هاوواگذاری امتیازات دیگربود

 3- نقش بازاری ها وصنعتگران

 بازاریان بیشتر شامل کسانی می شد که درزمینه توتون وتنباکو فعالیت داشتند وموقعیت شغلی ودرآمد شان به خطر افتاده بود ولی به دلیل اعتقادات سنتی ومذهبی مردم وخصوصا بازاری ها ونفوذ روحانیون دربین آنها بعضی از صنوف وکسبه دیگر هم شرکت کرده وحتی درمبارزه بذل وبخشش هم می کردند .

 این مقوله ریشه در چند موضوع دارد : 1- ماجرای میسیونوزبلژیکی که برای مسخره کردن، لباس روحانیون را پوشید ودریک مجلس عمومی حضور پیداکرد 2- ماجرای تخریب بانک اسثقراضی روس که چند جسد تازه درآن دفن شده بود از جمله جسد یک زن درزمین بانک پیدا می شود .3- ماجرای به چوب بستن بازاریان تهران ازجمله سه نفر ازکسانی که واردکننده قند بودند .

ازآنجاکه بازاریان ،مذهبی وبعضا"متعصب بودند وگاها کیسه حکومت به بدن آنها کشیده می شد مهمترین منبع تامین مالی این شورش ها وحرکات بودند .

 4- ورودباورهای جدید در انقلاب مشروطه

 باگسترش روابط ایران واروپا به خصوص درزمان ناصرالدین شاه واقتباس بعضی ازفعالیت ها  همچون چاپ روزنامه ونصب چراغ برق ،بعضی از فرنگ رفته ها وتحصیل کردگان غرب که بعضا"مشاغل دولتی داشتند درمقام مقایسه ایران واروپابرآمده ورشدوتوسعه غرب را ناشی شیوه حکومتی آنها دانسته که قانون دارند وهمه چیز براساس قانون است .این زمزمه ها در قالب کتابهایی مانند  "سیاحت نامه ابراهیم بیک"  یادرقالب اشعار وحتی درروزنامه های قانون  عروه الوثقی شرف و.... مطرح شد وکم کم بعضی از روحانیون وبازاری ها وکسبه وبه ویژه قشر جوان تحت تاثیر این افکارقرار گرفتند .درزمان مظفرالدین شاه بااتفاقاتی که شکل گرفت زمینه برای انقلاب مشروطه فراهم شد .وشاید بتوان گفت هریک از این دومورد اگر به وقوع نمی پیوست انقلاب مشروطه شکل نمی گرفت ولی از آنجاکه این انقلاب موجب یک دوره فکری جدید وحتی نظام حکومتی جدید که تاکنون سابقه نداشت ویکی از مبداءهای تقسیم تاریخ می باشد –درایران شد را می توان در نتیجه ورودباورهای جدیددانست واین موضوع را مهمتردید .

 

 درس 4

 

گفت وگوکنید  (صفحه 27)

 

علل وقوع جنگ جهانی اول:

 - رقابت روسیه اتریش مجارستان وعثمانی برسر شبه جزیره بالکان

 - اختلاف شدید آلمان وفرانسه برسر ایالت های مرزی

 - رقابت شدید آلمان باانگلستان برسربرتری قدرت دریایی

 - کشته شدن ولیعهد اتریش 

 

علل وقوع جنگ جهانی دوم

 - روی کارآمدن کمونیستها درروسیه وتضاد این تفکر با کاپیتالیسم (سرمایه داری)

 - روی کارآمدن هیتلر وحزب نازی در آلمان

 - ظهور حزب فاشسیت به رهبری موسولینی در ایتالیا

 - روی کارآمدن ژنرال فرانکو در اسپانیا که حامی هیتلر ومتحدین بود

 - حمله آلمان به لهستان

 

علل شکل گیری سازمان ملل

-خسارت های ناشی از دوجنگ جهانی اول ودوم

-ناتوانی جامعه ملل برای مقابله با آفت جنگ 

-استقرار نظم وصلح وامنیت در جهان

- چاره اندیشی برای جلوگیری ازاقداماتی که منجر به برهم خوردن صلح جهانی می شود

- توسعه روابط دوستانه در بین ملت ها

-ایجاد همکاری بین المللی درزمینه های مختلف

 

 

تحقیق کنید  (صفحه 36)

 

پیمان جهانی حقوق کودک

 

چندماده از پیمان جهانی حقوق کودک :

1- منع تبعیض : دولت ها باید کودکان رادربرابر هرگونه تبعیض حمایت کنند

2- منافع کودک : منافع عالیه کودک باید درهراقدامی درنظر گرفته شود ودر صورت کوتاهی والدین دولت باید حمایت ومراقبت کند.

3- نام وملیت : هرکودک حق دارد ازنام وملیت مشخص برخوردارشود ودولت باید برای اوشناسنامه صادرکند.

4- جدایی ازوالدین : کودک حق دارد باوالدین خودزندگی کند ونمی توان به اجبار ازپدرومادر جداکرد مگربه سود اوباشد

5- آزادی بیان وکسب اطلاعات بدون توجه به مرزها

6- منع بدرفتاری باکودک

7- برخورداری ازبالاترین خدمات بهداشتی

8- برخورداری از آموزش وپرورش رایگان

9- کارکودکان : دولتهاباید حداقل سن کار وشرایط کارکودکان را مشخص کنند .

10- درگیری مسلحانه : دولتها باید درزمان درگیری مسلحانه ازکودکان مراقبت وحمایت کنند .

 

درس 5

 

گفت وگو  کنید  (صفحه37)

 

1- درارتباط با سازمان تجارت جهانی (WTO) کشورها به سه دسته تقسیم می شوند:

                 الف – کشورهای عضو

                 ب – کشورهای ناظر

                 ج – سایر کشورها

2-اکثر کشورهای دنیا به ویژه در قاره آمریکا واروپا عضو سازمان تجارت جهانی هستند .

3-تعداد کمی ازکشورها (آسیایی وآفریقایی ) که کمتر از 10 تاهستند عضو ناظر سازمان تجارت جهانی هستند .

4-تعداد کمی ازکشورها (آسیایی وآفریقایی ) که کمتر از 10 تاهستند هنوز به عضویت سازمان  تجارت جهانی در نیامده اند .

5-میزان صادرات وواردات کالاوخدمات به تولیدناخالص داخلی در بیشتر کشورهای  عضو به ویژه آمریکا (که مرکزشرکت های چند ملیتی متعددی درآن وجوددارد وسرمایه گذاری خارجی در آن بیشتر می باشد)  پایین است ونشان دهنده  این موضوع است  که علاوه بر اینکه ارزش صادرات وواردات  بالاست ارزش تولید ناخالص داخلی نیز بالا می باشد .

6- ارزش تجارت جهانی(صادرات وواردات ) با افزایش اعضای سازمان تجارت جهانی افزایش یافته است .

7- به دلیل افزایش مصرف تولیدات کارخانه ای روند افزایش این تولیدات  سیر صعودی بیشتری دارد(شیب منحنی روند بیشتر است ) ولی روند افزایش تولیدات معدنی وسوخت وتولیدات کشاورزی سیر صعودی کمتری دارد (شیب منحنی روند کمتر است ).

 

 

 بررسی کنید   (صفحه50)

 

موانع وعوامل تسهیل کننده جذب سرمایه خارجی 

 

مزایای جذب سرمایه خارجی :

      - راهی برای تسریع حرکت اقتصادی به سوی توسعه

      - اهرمی برای شتاب توسعه ورشد اقتصادی

      - ایجاد اشتغال

      - اصلاح نظام مدیریتی

      -  تبادل تجربیات اقتصادی

      - به کارگیری فن آوری نوین

 

عوامل تسهیل کننده جذب سرمایه خارجی :

     - ثبات سیاسی ،  اجتماعی ،اقتصادی

    - زیر ساخت های اقتصادی مناسب

    - مقررات گوناگون شفاف مربوط به  سرمایه گذاری خارجی

    - فراهم کردن فضای ارزشی واقتصادی در جامعه

موانع عمده  جذب سرمایه خارجی :

موانع جذب سرمایه خارجی در مقولات اقتصادی ، سیاسی ،فرهنگی ،حقوقی قابل بررسی است :

 

1-موانع اقتصادی :

-         گسترش بیش ازحد بخش دولتی

-         دولتی بودن اقتصاد

-         نوسانات ارزی

-         سیاست تجاری ناکارآمد

-         نبود ثبات اقتصادی

-         عدم زیرساختار های  فیزیکی

-         ضعف بنادر

-         ضعف اقدامات تشویقی وترویجی وخدمات پس ازسرمایه گذاری

-         عدم مهارت کافی نیروی انسانی

-        بی ثباتی قوانین ومقررات اقتصادی

-         مشکلات رکود ،تورم ،

-         بی نظمی سیاست های پولی

-         بهره وری ضعیف

-         نظام بانکی گسترده ولی ناکارآمد

-         بسته بودن اقتصاد وغیر آزادانه بودن آن

-         تعدد قوانین وشفاف نبودن آنها

-         تک محصولی بودن واتکا به درآمد یک محصول

-         دلبستگی شدید به یک محصول

-         عدم تعدیل قانون مالیاتها

-         بالابودن ریسک سرمایه گذاری

 

2-موانع سیاسی :

     -        اراده خصمانه دولت های بزرگ ( مانند آمریکا علیه ایران )

     -         تحریم های خارجی      

-         نبود امنیت سیاسی وتبلیغ آن توسط رسانه های خارجی 

-         نبود امنیت وتفسیرهای گوناگون درمورد آن

-         تفسیرهای گوناگون در مورد استقلال سیاسی

-         اختلاف نظر بین جریانات سیاسی  راجع به حضور سرمایه گذاران خارجی

 

-موانع فرهنگی  :

-         داشتن ذهنیت منفی نسبت به سرمایه گذاری خارجی

-         ارتباط وتعامل ضعیف با اتباع خارجی  

-         شناسایی نشدن فرصت های سرمایه گذاری خارجی

-         آشنانبودن مردم با آثار سرمایه گذاری خارجی

 

-موانع حقوقی :

-         نبودن قوانین روشن گمرکی ومالیاتی

-         آشنایی نداشتن با مقررات سرمایه گذاری خارجی

-         نبودن متولی مستقیم برای کارها بااختیارات کامل 

 

 

راه کار های افزایش جذب سرمایه خارجی :

-         آزاد سازی اقتصادی وبه دنبال آن خصوصی سازی (تسریع درخصوصی سازی )

-         اصلاح قوانین مالیاتی

-         ثبات قیمت ارز

-         تقویت سرمایه گذاری داخلی درکنار سرمایه گذاری خارجی

-         تلاش برای فرهنگ سازی بین مردم

-         حل مشکلات ساختار اداری وسیاسی

-         تقویت باور مردم نسبت به آثار سرمایه گذاری خارجی


تاریخ آخرین ویرایش:- -