تبلیغات
جامعه شناسی - فعالیتهای درس علوم اجتماعی سال چهارم6و7

:درباره وبلاگ

:آرشیو

:پیوندهای روزانه

:نویسندگان

:آخرین پستها

:ابر برچسبها

آماروبلاگ

شنبه 6 اسفند 1390-07:58 ب.ظبررسی کنید (صفحه 51)

1- خبر : سخنرانی رئیس جمهور ایران در دانشگاه کلمبیا آمریکا

الف - اساتید دانشگاه ، دانشجویان ، رهبران سیاسی جوامع ،رهبران حزبی جوامع، کشورهای غیر متعهد ، گروه های مخالف سیاست های آمریکا، گروه های موافق با ایران و.... .

ب - در قاره ها ومناطق مختلف جهان .در فاصله چندمتری ،کمتر از یک کیلومتر تا بیش از ده ها هزار کیلومتر.

پ- همزمان بابرگزاری سخنرانی ویا چند ثانیه بعدازآن ودربعضی موارد چند دقیقه بعد گزارش شد.

ت- روابط افراد وجوامع بسیار سریع است به طوری که وقتی دریک گوشه ازدنیا رویدادی به وقوع می پیوندد همزمان مردم در نقاط دیگر مشاهده می کنند گویا در صحنه ی رویداد حضور دارند . دریافت اطلاعات از رویدادها ونقاط مختلف دنیا در همان لحظه ی ایجاد ووقوع انجام می شود.

تحقیق کنید (صفحه 61)

1- عنوان :

- فارسی : پوشش محلی ایرانی

- انگلیسی: Iranian cloth

تعداد سایت :

- فارسی 339.000

- انگلیسی 280.000

عنوان و آدرس سایت (نمونه) :

فارسی :

الف –خلیج فارس وپوشش محلی (www.kanoonpfbushehr.art.blogsky.com)

ب - لباس های بومی ومحلی ایرانی ( www.iranianfashion.blogfa.com)

انگلیسی :

الف -( Islamic clothing ( www.pluralism. org

ب –( history of Iranian cloth (www.en.shortfilmnews.com

2- عنوان :

- فارسی : غذاهای ایرانی

- انگلیسی: Iranian food

تعداد سایت :

- فارسی 210.000

- انگلیسی 289.000

عنوان و آدرس سایت (نمونه) :

فارسی :

الف - غذاهای محلی مازندران (www.iranview.ir)

ب – غذاهای محلی ایران (www.ista.ir)

انگلیسی :

الف - best Iranian food& cook ) www.ashpazbashi.com )

ب - Iranian food ) www.forum.iranproud.com)

۲- عنوان :

- فارسی : آداب وسنن ایرانی

- انگلیسی: Iranian ceremony

تعداد سایت :

- فارسی 548

- انگلیسی 222.000

عنوان و آدرس سایت (نمونه) :

فارسی :

الف - زرتشت وایرانیان باستان (www.farvahar.blogsky.com)

ب – هویت ملی ومذهبی (www. narjes.org )

انگلیسی :

الف - tculture of Iranian ) www.iranchamber.com )

ب – Eftarceremony) www.flick.com)

*****************

درس 7

گفت وگو کنید (صفحه62)

1- چالش ها :

* کنترل دولت ملت ها بر هویت وفرهنگ ملی کاهش پیداکرده است

* ازبین رفتن یاکمرنگ شدن ارزشها ،باورها وهنجارهادر سطح ملی ،قومی ودینی

*کمرنگ شدن ارزش ها وهنجارهای دینی

*دوگانگی ارزشی وفرهنگی

*کمتر شدن انسجام وپایداری جوامع

*تضعیف هویت های دینی وملی

*تضعیف مای ملی وتقویت مای جهانی

*ایجادتردیددرروایت های ملی .تبدیل روایت های ملی به جهانی (نظام مسلط جهانی )

1- فرصت ها :

* هماهنگ شدن با پیشرفت های فن آوری

* تبلیغ ارزش ها ،باورها،هنجارهای ملی ،دینی ،قومی درجوامع دیگر

* اطلاع سریع وگسترد ازاخبارواطلاعات (شتاب سرعت دسترسی به اطلاعات )،ازبین رفتن محدودیت زمانی

* امکان تعاملات بیشتر وتشکیل گروه های بیشتر

*جابه جا شدن برای تعامل حذف شده .محدودیت مکانی ازبین رفته .

آزادی هم افزایش وهم کاهش یافته است

2- افزایش آزادی :

*امکان دسترسی به اطلاعات بیشتر وامکان انتخاب بیشتر شده است .

*کنترل دولت ملت ها کمتر ودرنتیجه آزادی هاافزایش یافته است .

* محدوده ی باورها ،ارزش ها وهنجارهایی که فرددرآن قرار می گیرد وسیع تر شده است .

* میزان تاثیر گذاری بردیگران افزایش یافته است

2- کاهش آزادی :

* ارزشها ،باورها وهنجارهایی که افراد ،بیشتر درمعرض آن قرار می گیرند متعلق به نظام مسلط هستند

* رسانه ها ارزش های خاص را تبلیغ می کنند .بخش خاصی را ترویج می کنند

گفت وگو کنید (صفحه69)

الف :

* هویت ملی تضعیف می شود :اگر فرهنگ وارداتی با فرهنگ ملی مغایرت وتضادداشته باشد وفرهنگ وارداتی بتواند جایگزین فرهنگ ملی شود

* هویت ملی تقویت می شود :اگر فرهنگ وارداتی با فرهنگ ملی مغایرت وتضادنداشته باشد وفرهنگ وارداتی جایگزین فرهنگ ملی نشود وآن را تکمیل وتقویت نماید .

ب :

*امکانات فن آوری ورسانه ای راافزایش دهیم

* امکان ساخت وارسال برنامه وتولیدات فرهنگی باکیفیت وکمیت بالابه جوامع دیگر راافزایش دهیم

* افراد جامعه را برای شناخت وحفظ هویت های ملی وقومی آموزش دهیم

*هویت وباورهای خودی را تقویت کنیم

*محدود نکردن افراد جامعه برای شناخت سایر فرهنگ ها

*قوه تشخیص افراد جامعه را بالاببریم .فرهنگ سازی کنیم

* مقابله به مثل کنیم

** روش فرهنگ سازی وتقویت باورهای خودی موفقیت آمیز تر است .

پ :

*فرصت است چون می توانیم باورهای دینی راکه رنگ معنوی دارند برای جوامعه اسیر مادیات تبلیغ کنند

* تهدیداست درصورتی که نتوانیم از امکانات پیشرفته رسانه ای استفاده کنیم .
تاریخ آخرین ویرایش:- -