تبلیغات
جامعه شناسی - تست علوم اجتماعی

:درباره وبلاگ

:آرشیو

:پیوندهای روزانه

:نویسندگان

:آخرین پستها

:ابر برچسبها

آماروبلاگ

شنبه 2 اردیبهشت 1391-10:52 ب.ظتست­های علوم اجتماعی پیش دانشگاهی- درس به درس(دروس 1 تا 7)

 

درس اول

۱- در رأس این نظام فردی قرار داشت كه واحد اجتماعی را توسط افراد مسلحی كه به وی وفادار بودند ، اداره می كرد و مردم عادی هم رعیت محسوب می شدند.

      الف) فئودالی       ب) امپراتوری        ج) شاهنشاهی      د) خلافت

۲- در واحدهای عشیره ای ......... قبیله را براساس ................. اداره می كرد .

     الف) فئودال ها - سنت                    ب) سلطان - قوانین رسمی

      ج) ریش سفیدان - سنت                د) سلطان - قوانین اجتماعی

۳- در كدام واحدهای اجتماعی اقتصاد شكلی ساده و اغلب خود بسنده داشت ؟

       الف) امپراتوری و فئودالی   ب) فئودالی و عشیره ای 

       ج) عشیره ای و امپراتوری     د) شهرهای مستقل  و عشیره ای

۴- در این نظام نخستین فرد هر سلسله  با توجه به قدرت نظامی به قدرت می رسید و توسط گروهی از اشراف حمایت  می شد .

       الف) امپراتوری            ب) خلیفه ای     ج) فئودالی         د) قبیله­ای

۵- به نظام توزیع تقریبا واحدی که در سراسر کشور ایجاد می شود  ........... می گویند.

     الف- بازار ملی         ب- اقتصاد ملی        ج- نظام اقتصادی         د- نظام مبادله

۶- کدام عبارت در خصوص واحدهای اجتماعی جهان گذشته صحیح نمی باشد؟ 

         الف- در امپراتوری ها بین واحدهای اجتماعی مختلف روابط تجاری شکل می گرفت.

          ب- واحد امپراتوری توسط اشراف هم پیمان یا حاکمان وفادار به امپراتور اداره می شد.

         ج- در واحدهای فئودالی مقام اربابی ارثی بود و آن ها خود را از نژاد متفاوت با مردم عادی می دانستند.

         د- در راس واحد عشیره ای فردی قرار داشت که واحد اجتماعی را توسط افراد مسلح وفادار به خود اداره می کرد.

 

درس دوم

۱- شبیه ترین واحد اجتماعی به نظام جهانی چیست ؟

     الف) فئودالی           ب) امپراتوری          ج) بورژوازی                 د) قبیله ای گسترده

۲- چه عواملی باعث شد که امپراتوریها به طور فزاینده ای به منابع انسانی و مالی نیاز داشته باشند ؟

       الف) تجمل گرایی     ب) حفظ حاكمیت خود        ج) گسترش خود     د) هر سه مورد

۳- به دوره ای كه اروپا برای مدت طولانی بصورت فئودالی و دور از تمدن به سر می برد ................ می گویند .

     الف) دوره باستان            ب) دوره تاریك       ج) دوره قبل از تاریخ      د) دوره امپراتوری

۴- شهرهای جدید (مستقل) محل تجمع چه گروه هایی بود ؟

      الف) تجار             ب) صنعتگران              ج) بازرگانان                د) الف و ب

۵- اصطلاح بورژواها ابتدا به  ...........دلالت داشت و بعدها به ................ اطلاق گردید .

       الف) بازرگانان ، تاجران شهری                      ب) شهرنشینی ، تاجران شهری

   ج) تاجران شهری ، شهرنشینی                        د) بازرگانان ، صنعتگران    

۶- كدام جمله در مورد بورژوا صحیح نمی باشد :

       الف) امكان تحصیل مال و مال اندوزی داشتند 

       ب) امكان تملك زمین و رسیدن به جرگه ی اشراف داشتند

       ج) مهمترین هدف زندگی آنها كسب سود بود 

       د) بیشتر از طریق تجارت و صنعتگری كسب درآمد می كردند

۷- در قرون وسطی حكومت ها مشروعیت خود را ..........بدست می­آوردند .

     الف ) مستقیم توسط پاپ و كلیسا          ب ) بطور غیر مستقیم توسط پاپ و كلیسا

     ج  )به طور مستقیم توسط مردم            د ) به طور غیر مستقیم توسط مردم

۸- مهمترین شعار و داعیه ی رنسانس چه بود ؟

      الف ) باز گشت به دوره طلایی روم               ب ) بازگشت به دین و كلیسا

     ج ) نگرش مثبت به دین ، كلیسا و پاپ           د ) نگاه منفی به دنیا ، كار و جسم

۹- كدام جمله نادرست است :

      الف ) در قرون وسطا پیوند قوی بین زندگی و حكومت فئودالی و كلیسا وجود داشت  .

      ب) در عصر رنسانس به دنیا و كار توجه می شد  .

      ج) در عصر رنسانس حكومت مبنایی انسانی و دنیایی داشت  .

       د ) در عصر رنسانس حكومت مبنایی خدایی داشت  .

۱۰- هسته ی اولیه و اصلی نظام جهانی در ........................شكل گرفت .

      الف ) اروپا    ب ) اروپای شرقی     ج ) اروپای غربی     د ) آسیا

۱۱- مهمترین عامل تاثیر گذار و تعیین كننده در شکل­گیری نظام جهانی چه بود؟ 

      الف ) سیاست      ب ) فرهنگ      ج ) اقتصاد          د ) دین

۱۲- اروپا بعد از هم پاشیدن امپراتوری روم غربی، برای یک دوره تاریخی طولانی مدت به چه صورت به زندگی خود ادامه داد؟

    الف- قبیله­ای      ب- عشیره­ای      ج- فئودالی       د- شاهنشاهی

 

 درس سوم

۱- اولین كشوری كه در عرصه استعمارگری جایگزین اسپانیا و پرتقال شد ؟

      الف ) هلند       ب ) انگلیس         ج ) فرانسه       د ) آمریكا

۲- انقلاب صنعتی .........  .

     الف ) در انگلستان و با توجه به رشد تجارت و صنعت شكل گرفت .

     ب ) در فرانسه و با توجه به رشد تجارت و صنعت شكل گرفت .

     ج ) در اروپا و به تبعیت دخالت كلیسا در حكومت شكل گرفت .

      د ) در انگلستان و با توجه به دخالت كلیسا در حكومت شكل گرفت .

۳- چه رابطه­ی اقتصادی بین کشور استعمارگر و کشور استعمار شده شكل گرفت ؟

      الف ) رابطه تابعی                   ب-  رابطه مركز - پیرامون

     ج ) رابطه فقیر و غنی             د ) گزینه الف و ب صحیح است

۴- به حالتی كه در آن مالیات بر واردات به نحوی تنظیم می شود كه قیمت كالای خارجی در داخل كشور دیگر كم تر از قیمت كالاهای تولید شده در داخل كشور باشد ........... می گویند .

الف) تجارت بین المللی         ب) تعرفه ای         ج) تجارت جهانی       د) تعرفه حمایتی

 ۵- كدامیك از كشورها به ترتیب سركرده نظام جهانی بوده اند ؟

      الف) هلند، انگلستان ، آمریكا           ب) امریكا ، انگلستان ، هلند

       ج) فرانسه ، روسیه ، آمریكا           د) روسیه ، انگلستان ، امریكا

۶- کدام یک از فرایندهای زیر رابطه ی میان استعمار و انقلاب صنعتی را دقیق تر توضیح می دهد؟

        الف- استعمار- غارت ثروت- ساختن کاخ ها- انقلاب صنعتی- قدرت نظامی- استعمار بیشتر.

       ب- استعمار- دست یابی به ثروت- به کار گرفتن ثروت در صنعت- انقلاب صنعتی- توسعه تجارت- استعمار بیشتر.

       ج- استعمار- دست یابی به ثروت- به کار گرفتن ثروت در صنعت- انقلاب صنعتی- ساخت و توسعه صنایع نظامی- استعمار بیشتر.

       د- استعمار- غارت ثروت- ساختن کاخ ها- تجهیز بیشتر صنایع نظامی- انقلاب صنعتی- قدرت نظامی- استعمار بیشتر.

۷- در ارتباط با کشورهای مستعمره کدام گزینه نادرست است؟

      الف- در مستعمره­ها، ضمن تصرف مازاد توسط حکومت مرکزی، اقتصاد آنها نیز دگرگون می­گردید.

      ب- خودکفایی اقتصادی مستعمرات از بین رفت و به اقتصاد کشورهای استعمارگر وابسته شدند.

     ج- با وجود ادغام اقتصاد مستعمره در اقتصادی دیگر، سایر وجوه زندگی آن بدون تغییر باقی می­ماند.

     د- پس از استقلال مستعمرات، وابستگی اقتصادی این کشورها به استعمارگران باقی ماند.

 

 

درس چهارم

۱- حق و تو در اختیار کدام کشورها است؟

    الف ) كشور­های عضو شورای قیمومت         ب ) اعضای غیر دائم شورای امنیت

     ج ) اعضای دائم شورای امنیت                    د ) اعضای  مجمع عمومی سازمان ملل

 ۲- در کدام جنگ برای اولین بار از سلاح­های هسته­ای استفاده شد؟

       الف- جنگ جهانی دوم           ب- جنگ اعراب و اسراییل      

       ج- جنگ جهانی اول                د- جنگ آمریکا با عراق

 ۳- هرگاه آرمانی به صورت مجموعه­ای از هنجارها درآید که اجبار اجتماعی از آن حمایت ­کند، می­توان از ........... یاد کرد؟

      الف- جهانی شدن       ب- نهادی شدن          ج- درونی شدن          د- اجباری شدن

 ۴- کدام یک از موارد زیر از اهداف سازمان ملل نمی­باشد؟  

      الف- توسعه روابط دوستانه بین کشورها           ب- تشکیل واحدهای ملی با عضویت دولت­ها

      ج- حفظ صلح و امنیت بین المللی                     د- حل مسایل بین المللی

۵- چه عاملی زمینه ساز پیدایش جنگ جهانی اول و دوم بود؟

     الف- حفظ قدرت نظامی واحدهای سرزمینی جدید    ب- توسعه ی فناوری نظامی و تهاجمی

     ج- کشور گشایی کشورهای استعمارگر و حفظ مستعمره ها

      د- تلاش دولت ها برای گسترش فعالیت سرمایه داران بومی

۶- « مسئولیت اولیه ی حفظ صلح و امنیت بین المللی» به عهده کدام رکن سازمان ملل متحد است و کدام رکن می تواند در صورتی که عضوی صلح و امنیت بین  الملل را به خطر اندازد قطع روابط سیاسی با آن را از اعضا سازمان ملل بخواهد؟

      الف- شورای امنیت- شورای امنیت                ب- شورای امنیت- دیوان داوری بین المللی

      ج- مجمع عمومی- شورای امنیت                 د- مجمع عمومی- دیوان داوری بین المللی

 

درس پنجم

۱- دلایل اصلی سرمایه گذاری كشورهای صاحب سرمایه در سایر كشورها چیست ؟

      الف)فروش بیشتر  محصولات خود                    ب) نبود بازار در كشورهای خودی     

      ج) نزدیكی به مواد خام و تفاوت دستمزد            د) شكوفایی اقتصادی كشورهای فقیر

۲- كسانی كه جهانی شدن را گسترش سرمایه داری می دانند به كدام یك از موارد زیر معتقدند؟

    الف) حاكمیت سرمایه برانسان             ب) اولویت سرمایه بر صنعت  

      ج) حاكمیت انسان بر سرمایه              د) افزایش سود

 ۳- چه زمانی وابستگی میان جوامع تشدید می شود؟

     الف) زمانی كه كالاها و خدماتی كه به یك كشور وارد می شود در تولید كالاهای آن كشور مورد استفاده قرار نگیرد .

     ب) زمانی كه كالا ها و خدماتی كه به یك كشور وارد می شود در تولید كالاهای آن كشور مورد استفاده قرار گیرد .

     ج) زمانی كه كالا و خدمات در داخل كشور تولید و به کشورهای دیگر صادر شود.

     د) زمانی كه كالا و خدماتی كه به یك كشور وارد می شود تاثیری در تولید كالاهای آن كشور نداشته باشد .

 ۴- چه زمانی روابط اقتصادی بین جوامع در جهت وابستگی بیشتر به یكدیگر ، پیش رفت ؟

     الف) با پایان یافتن جنگ جهانی اول           ب) با پایان یافتن جنگ جهانی دوم    

     ج) قبل از جنگ جهانی دوم                   د) قبل از جنگ جهانی اول

۵- با توجه به كدام عامل ، اقتصاد جوامع از حالت خود بسندگی خارج شده است ؟

     الف) صنعت             ب) مبادله      ج) تجارت        د) كشاورزی

۶- در طول زمان، هر چه به زمان حال نزدیك می شویم، میزان تولید برای صادرات ......... و متقابلاً   میزان واردات ....... یافته است.

     الف) افزایش – افزایش     ب) كاهش – كاهش        ج) افزایش – كاهش          د) كاهش- افزایش

۷- چه عواملی باعث شده كه سرمایه گذاری خارجی شكل بگیرد؟

     الف) تفاوت دستمزد                          ب) كاهش هزینه حمل و نقل            

     ج) نزدیكی به بازار مصرف                    د) هر سه مورد

 ۸- كدام گزینه در مورد شركت های چند ملیتی درست نیست ؟

        الف) از نظر مالكیت فراملی هستند       ب) از نظر مالكیت  ملی هستند    

          ج) سابقه ای بیش از یك قرن دارند      د) سابقه ای كمتر از یك قرن دارند

۹- گروهی كه نسبت به جهانی شدن نظر مثبتی دارند به توسعه كدام كشورها در دهه های اخیر استفاده می كنند؟

       الف) هند و چین        ب) هند و ژاپن           ج) آمریكا و كانادا     د) چین و ژاپن

 

۱۰- چرا امروزه مهم­ترین دلیل تغییرات در عرصه­ی سیاست، تغییر در عرصه اقتصادی است؟ زیرا ..........

      الف- نوع غالب معشیت مردم کشاورزی و نیمه صنعتی است.

     ب- رونق تولیدات شهری و تجاری به توسعه و قدرت حکومت­ها وابسته است.

     ج- در نظام جهانی، حکومت­ها به تولیدات شهری و تجارت وابسته هستند.

    د - در نظام جهانی رشد صنعت تحت تاثیر دوام و ثبات حکومت­هاست

 

 درس ششم

 ۱- مك لوهان افزایش استفاده از ارتباطات با بر زیاد را با عنوان چه وضعیتی توصیف می كند؟

     الف) نظام جهانی        ب) ارتباطات بین شهری     ج) دهكده جهانی     د) عصر رسانه ها

 ۲- با فشرده شدن زمان و مكان فضایی جهانی شكل می گیرد كه امكان ....... را به شدت افزایش می دهد.

      الف) تعامل          ب) روابط رودررو      ج) دوركاری       د) هماهنگی اجتماعی

 ۳- نظریه پرداز دهكده جهانی چه كسی است ؟

     الف) مك لوهان          ب) دوركیم              ج) پارسونز        د) بیل گیتس

 ۴- در قرون گذشته که فن­آوری ارتباطات مانند امروز نبوده است، چه عاملی از مهم­ترین لوازم تعامل بین افراد بوده است؟

    الف- مکان مشترک      ب- زمان مشترک        ج- تعامل اجتماعی      د- وسایل حمل و نقل

۵- گذشته از سرعت انتشار اخبار و اطلاعات عامل تمایز جهان ما از جهان گذشته چیست؟

      الف- عدم نیاز به مکان مشترک         ب- عدم نیاز به ملیت مشترک

      ج- عدم نیاز به مذهب مشترک            د- عدم نیاز به جنسیت مشترک

۶- کدام یک جزء عملکرد رسانه ها و فن آوری های ارتباطی با برد زیاد محسوب نمی شود؟ 

        الف- ایجاد مکانی مشترک برای تعامل از راه دور- شکستن مرزهای کشورها

        ب- شکستن مرز کشورها- کاهش امکان کنترل دولت ها بر فرهنگ و هویت یابی افراد

        ج- کاهش امکان کنترل دولت ها بر فرهنگ و هویت یابی افراد- گذر از محدویت مکان وزمان

        د- شکل دادن به افکار عمومی در سطح جهان- زیستن در جهان در عین زیستن در یک قلمرو مشخص

 

 درس هفتم

۱- توانایی آمریكا در تولید برنامه های رسانه ای ازجمله فیلم ها باعث شده ............ اعضاء جوامع دیگر را طبق فرهنگ خود شكل دهد .

     الف) اقتصاد               ب) ذائقه           ج)روابط         د) هیچكدام

۲- گروههای فراملی مانند جنبش ضد سرمایه داری یا سازمان صلح سبز براساس كدامیك از موارد زیر شكل گرفته اند؟

      الف) آرمان­های مشترك    ب) مرزهای مشترك    ج) پیام­های مشترك     د) همه موارد

 ۳- بزرگترین و قدرتمندترین شركت هایی كه در زمینه تولید و توزیع فرهنگ فعالیت دارند در مالكیت شرکت­های ........... است .

     الف) اروپایی        ب) امریكایی        ج) آسیایی       د) فراملی

 ۴- هویت ملی بر مبنای ........... که درباره یک ملت وجود دارد، شکل می­گیرد.

         الف- روایتی        ب- فرصتی         ج- شرایطی         د- جایگاهی

 ۵- آن چه در هر دو برداشت از تهاجم فرهنگی و آمریکایی شدن مشترک است کدام مورد  است؟

       الف- ناخواسته بودن  فرایند تهاجم فرهنگی و آمریکایی شدن

       ب- تحمیل عقاید یک جامعه بر واحد اجتماعی دیگر

       ج- نقش فن آوری ها ی جدید ارتباطی در تحمیل ارزش ها بر جوامع دیگر

        د- طبیعی بودن تهاجم فرهنگی و وجود آن در همه ی دوره ها

۶- گروه های قومی که در قلمرو دولت های مختلف پراکنده اند با کمک چه عاملی می توانند هویت خود را حفظ کنند؟

      الف- دولت- ملت ها        ب- رسانه های جدید    ج- گروه های هم کیش     د- هم اندیشی

 

 پایان قسمت اول
تاریخ آخرین ویرایش:- -