تبلیغات
جامعه شناسی - نمونه سوالات جامعه شناسی2 سال سوم انسانی درس نهم تا چهاردهم

:درباره وبلاگ

:آرشیو

:پیوندهای روزانه

:نویسندگان

:آخرین پستها

:ابر برچسبها

آماروبلاگ

دوشنبه 11 اردیبهشت 1391-10:45 ب.ظ
 درس نهم

1-      هویت فرهنگی را تعریف كنید ؟

2-      رابطه هویت فرهنگی وهویت اجتماعی را توضیح دهید ؟

3-      تعارض فرهنگی چگونه منجر به تزلزل فرهنگی می شود ؟

4-      تزلزل فرهنگی چه هنگامی رخ می دهد ؟

5-      هویت فرهنگی تا چه زمانی دوام دارد ؟

6-      چرا تزلزل فرهنگی با بحران هویت همراه است ؟

7-      بحران هویت چگونه موجب تحول هویت فرهنگی می شود ؟

8-      در چه شرایطی تحولات فرهنگی مثبت یا منفی می باشد ؟ با ذكر مثال

9-      علت های تحولات فرهنگی را نام ببرید وتوضیح دهید .

10-  چگونه یك فرهنگ دچار مرگ طبیعی می شود ؟

  درس دهم

1-ارتباطات فرهنگی چگونه موجب تحولات فرهنگی می گردد ؟

2- چگونه تعاملات بین فرهنگی‘ موجب تحولات هویتی می شود ؟

3- چگونه هویت جدید می تواند منجر به نو آوری گردد ؟

4- پیامد های تحولات هویتی را بنویسید ؟

5 – در چه صورت  یك فرهنگ در مسیر تحولات هویتی به فرهنگ دیگر ملحق می شود ؟

6- از خود باختگی فرهنگی یعنی چه ؟ مثال بزنید .

7- نمونه هایی از خود باختگی فرهنگی را ذكر نمایید ؟

9-      فرهنگ در چه صورتی به داد وستد وتعامل فرهنگی می پردازد ؟

10-  غرب زدگی یعنی چه ؟ توضیح دهید.

11-  انواع از خود بیگانگی را ذكر كنید .

12-  از خود بیگانگی تاریخی را توضیح دهید ؟

13-  از خود بیگانگی فطری را توضیح دهید؟

14-  آیا از خود بیگانگی تاریخی وفطری لازم وملزوم یكدیگر ند ؟مثال بیاورید .

15-  نگاه قرآن را در ارتباط با از خود بیگانگی فطری بیان كنید ؟

16-  چه نوع فرهنگ هایی انسان را از خود بیگانه می كند ؟

17-  بر اساس قرآن كریم انسان در چه صورتی به شناخت حقیقت خود وجهان می رسد ؟

18-  دیدگاه فرهنگ اساطیری وسكولار به انسان وجهان چگونه است ؟

درس یازدهم

1-هویت ایرانی قبل از ظهور اسلام چگونه بوده است ؟

2-اسلام چه تاثیری برهویت یرانی داشته است ؟

3-زبان رسمی ایرانیان قبل از اسلام چه بود؟

4-چه عاملی موجب شد زبان فارسی زبان فرهنگی دوم جهان اسلام شود؟

5-فرهنگ اسلامی با فرهنگ های مهاجم چگونه رابطه ای داشته است؟

6-واکنش اسلام به غرب در نخستین رویارویی چه بود؟

7-هویت فرهنگی جوامع اسلامی پس از رویارویی با غرب چگونه شکلی یافت ؟

8-آثاری رامعرفی کنید که در نقد رویکرد تقلیدی به فرهنگ غرب پدید آمد؟

9-انقلاب اسلامی ایران چه ارتباطی با هویت جامعه ایرانی دارد؟

10-انقلاب اسلامی چه تاثیری در احیای هویت جهان اسلام داشته است ؟

11-حیات معنوی اسلام چه تاثیری برسکولاریزم داشته است؟

  درس دوازدهم

1-       قدرت را تعریف كنید ؟

2-      قدرت انسان به چند دسته تقسیم می شود ؟

3-       منظور از قدرت فردی چیست ؟

4-      منظور از قدرت اجتماعی انسان چیست

5-      چه كسانی قدرت اجتماعی بالاتری دارند ؟

6-      قدرت اجتماعی انسان به چند شكل صورت می گیرد ؟ (اجرامی شود )

7-      منظور از تبعیت با اكراه چیست شرح دهید ؟

8-      تبیعیت با رضایت چگونه صورت می گیرد ؟

9-      اقتدار را تعریف كنید ؟

10-   منظور از مشروعیت قدرت چیست ؟

11-  ملاك یا معیار مقبولیت قدرت چگونه مشخص می شود ؟

12-   چه زمانی قدرت هم مقبولیت وهم مشروعیت دارد ؟

13-  چه زمانی اقتدار غیر مشروع شناخته می شود ؟

  درس سیزدهم

1-      سیاست چگونه پدید می آید ؟

2-      سیاست در معنای عام را توضیح دهید؟

3-      چرا هر نظام اجتماعی لزوما״ باید سیاستی خاص داشته باشد؟

4-      علت تشكیل نظام سیاسی چیست ؟

5-      حكومت چیست ؟

6-       حكومت از چه طریقی  سیاست های نظام را اعمال می كند ؟

7-      حكومت از چه طریقی وظایف خود را اجرا می كند ؟

8-       تاثیرات نظام فرهنگی را بر نظام سیاسی توضیح دهید ؟

9-      تاثیرات نظام سیاسی را بر نظام فرهنگی  توضیح دهید ؟

10-  تاثیرات نظام سیاسی  را بر نظام اقتصادی توضیح دهید ؟

11-  تاثیرات نظام اقتصادی  را بر نظام سیاسی توضیح دهید ؟

12-  رابطه متقابل نظام سیاسی ونظام فرهنگی را توضیح دهید ؟

13-  رابطه متقابل نظام سیاسی ونظام اقتصادی  را توضیح دهید ؟

14-  از دید گاه جهان بینی دنیوی اهداف وارزش ها ی نظام های سیاسی چگونه ارزیابی می شوند ؟

15-  در جهان بینی دنیوی گزینش ارزش های سیاسی بر اساس چه معیار هایی صورت می گیرد ؟

16-  چهار نمونه از اهداف وارزش هایی كه نظام های مختلف با آنها ارزیابی (سنجیده ) می شوند را ذكر كنید ؟

17-  در دیدگاه جهان بینی معنوی ارزش ها واهداف نظام های سیاسی مختلف چگونه ارزیابی می شود ؟

  درس چهار دهم

1-      نظام های سیاسی به چند دسته تقسیم می شوند ؟

2-      نظام های سیاسی بر اساس كمیت افراد تاثیر گذار به چند دسته تقسیم می شود ؟

3-       دید گاه ارسطو برای دسته بندی نظام های سیاسی بر چه ملا كهایی قراردارد ؟

4-      معیار های حكومت از نظر ارسطو را ذكر كنید ؟

5-      جوامع جاهلی از دیدگاه فارابی چه جوامعی هستند؟

6-       از دیدگاه فارابی مدینه فاضله چه جامعه ای است ؟

7-       لیبرالیسم به چه معنا است ؟

8-      لیبرالیسم دموكراسی چه نوع نظام است وبا كدام فرهنگ  سازگار است ؟

9-      منظور از پارادوكس دموكراسی چیست ؟

10-  تعریف هر یك از اصطلاحات جمهوری واسلامی را بیان كنید ؟

11-  در دیدگاه اسلامی .............و .......... دو وسیله شناخت ارزشها و احكام و مقررات اجتماعی هستند .

12-  ارزش های مهم اجتماعی در جمهوری اسلامی كدامند ؟

13-  در حكومت اسلامی مهمترین مسئولیت امت اسلامی چیست؟  بنویسید .

14-  ضامن تداوم امامت وولایت الهی در حكومت اسلامی چیست ؟

15-  ویژگی های نظام سیاسی جمهوری اسلامی را بنویسید .

+ 

 

  

تاریخ آخرین ویرایش:- -